به کارگیری مدل معادلات ساختاري براي تجزيه وتحليل اثر ERP بر SCM

امروزه سازمانهاي تجاري با محيطي پيچيده تر و رقابتي تر نسبت به گذشته مواجه هستند.موفقيت يك كسب و كار،تنها با بررسي عملكرد خود شركت امكان پذير نيست بلكه نيازمند ارزيابي زنجيره اي از سازمانهاي عرضه كنده و تأمين كننده است، يك سازمان به تنهايي، بخشي از يك زنجيره تأمين است. بنابراين شركتها، با تمركز بر استراتژي هاي زنجيره تأمين ، عمليات داخلي خود را تسهيل مي بخشند، بهره وري كارخانه را افزايش مي­دهند،كيفيت محصولات را بهبود می بخشند و هزينه هاي توليد را كاهش مي دهند...

ادامه مطلب