درباره ما / ارزشهای سازمانی

چشم انداز و مأموریت

ارزش های سازمانی


  • مشتری مداری
  • تمرکز بر ایمنی ،بهداشت و حفظ محیط زیست
  • اعتماد ،درستکاری و وفاداری
  • نوآوری،خلاقیت و ارتقای تکنولوژی
  • شایسته سالاری
  • همدلی و خوشرویی
  • رعایت سلسه مراتب و حفظ جایگاه